ชวนเด็กๆ มานั่งสมาธิ

ชวนเด็กๆ มานั่งสมาธิ

ศูนย์จิตใจได้จัดอบรม”การฝึกพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม”ให้แก่เยาวชน โดยเน้นการน้อมนำหลักพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส อ่อนโยน มีเมตตา รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง ฝึกการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ...