พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม

 ศูนย์จิตใจ จัดตั้งขึ้น เพื่อยกระดับจิตใจของคนในชุมชน ให้มีที่พึ่งทางใจ โดยเน้นการน้อมนําหลักพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีศาลาจิตตานุภาพเป็นจุดศูนย์รวมของทุกคน

ในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
มีการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรหมแดน เรียกได้ว่าเป็นโลกาภิวัตน์ ทําให้เกิดการไหลบ่าทางวัฒนธรรมตะวันตก เกิดเป็นสังคมวัตถุนิยม
ทุกคนต้องดิ้นรน แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ขาดจริยธรรม ศีลธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
เพราะคิดว่า สะดวก แล้วจะสบาย มีความสุข เป็นการหลงเป้าหมายของชีวิต หลงวัตถุนิยม ไม่รู้ว่า

แท้จริงแล้วความสุข คืออะไร ?

ศูนย์จิตใจnew

โลกเราเจริญขึ้นพร้อมๆ กับปัญหาสังคมตามมา ความยากจน ครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด ฯลฯ คนในสังคมเกิดความเครียด
ทําให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรม ส่งผลให้สุขภาพร่างกายเจ็บป่วยตามไปด้วย ตามคําที่กล่าวว่า ” จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”
ศูนย์จิตใจ มีการจัดอบรม โปรแกรม กายฟิ ต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ให้กับเด็กๆ เยาวชน และบุคคลทั่วไป
เพื่อให้มีสุขภาวะแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟู
ภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติให้คืนกลับมา ฟื้นฟูพลังปัญญาให้รู้เท่าทัน กิเลส ตัณหา และอุปาทาน

พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงามnew

ในหลวง-new