ให้ความรู้เรื่องเกษตรเพื่อชีวิต

 

การเกษตรเพื่อชีวิต มิใช่เพื่อธุรกิจ

หลักการ: ทำมาหากิน ทำอยู่ ทำกิน ทำทาน เพื่อมรรคผลของชีวิต มิใช่ทำมาหาขาย

เหตุผล: ทำเพราะธรรม

วิธีการ: ดำรงชีวิตแบบครอบครัวใหญ่ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม
ร่วมแรงร่วมใจสามัคคี สร้างปัจจัยสี่ให้สมบูรณ์หลีกเลี่ยงสารเคมีจรรโลงรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเกษตรเพื่อชีวิต “ทำมาหากิน มิใช่ทำมาหาขาย”เน้นให้คนในชุมชนมีงานทำเพื่อมีรายได้เพียงพอสำหรับ
แต่ละครอบครัว แก้ปัญหาครอบครัว ปัญหารายได้ ปัญหาชุมชน ไปพร้อมๆ กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของคนในชุมชน

งานอีสานสร้างสุข|20มีค52

รายการแบ่งปันรอยยิ้ม|23-24มค51

อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.|11มค51

อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร |20ธค50

ประชุมวิชาการ PRIMARY CARE |25กย50

เกษตรกรอำเภอม่วงสามสิบเข้าฟังบรรยาย|13กย50

นักศึกษา คณาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ -วิทยาศาสตร์|9กย50

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |23สค50

สัมภาษณ์ออกอากาศทางโทรทัศน์โสภณเคเบิลทีวี|4กค50

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้ารับฟังบรรยาย|4เมย50

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี |26มีค50

รายการ “เปิดอกคุย”|24มค50

รายการ ITV อุบลราชธานี|23พย49

รายการ ITV กรุงเทพ|16พย49

โครงการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ|27-28ตค49

อาจารย์กาญจนาสัมภาษณ์พ่อครูบัญชา|17กค49