ส่งเสริมการศึกษา  อุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

กิจกรรม001-1024x672

จัดสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เน้นการสอนแบบ วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กระบวนการเรียนการสอนเน้นที่ตัวครู ผู้ถ่ายทอดที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียว
แต่ทุกเรื่องราวของเด็กครูต้องใส่ใจ ต้องรู้จักเด็ก ต้องรู้ปัญหา และเอาใจใส่เด็ก

มีนโยบายให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้นโดยจะมีการนำรถไปรับ-ส่งเด็กนักเรียน
ไปกลับตลอดระยะการศึกษา,แจกเสื้อผ้านักเรียน, รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง