f1

ปี 2547 พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย
FOUNDATION FOR BALANCE GROWTH OF RURAL COMMUNITY-PLARNKHOI (F.B.R.C.)
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2547  โดยมีสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 77 หมู่ 2 ตําบลโนนก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
ได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้ตั้ งเป็น “องค์กรสาธารณประโยชน์”
ตามใบอนุญาต เลขที่ พม. 0212/08495 โดยมี พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย เป็นประธานมูลนิธิ

เครื่องหมายของมูลนิธิฯ คือ รูปวงกลม ด้านในแบ่งเป็น 9 ช่อง มีข้อความ 8 ช่อง คือ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตรงกลาง คือ ความว่าง ดังนี้

logo-02

พ่อครู

 

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย

ee

school0131
 

ความคิดแบบทุนนิยม ซึ่งมีวัตถุเป็นมาตรวัดความมั่นคงของชีวิต ทําให้วิถีชุมชนแบบวิถีไทยที่เคยเป็นถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
หนุ่มสาววิ่งตามเงิน คนแก่เลี้ยงหลานที่บ้าน ความอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ล่มสลาย ปัญหาการหย่าร้าง เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุถูกละเลย
หนี้สิน ยาเสพติด อบายมุข การพนัน เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางมูลนิธิฯได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
จึงให้ความสําคัญแก่เด็ก เพราะถ้าเด็กมีพื้นฐานที่ดี ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีภูมิคุ้มกันชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยเน้นให้การศึกษาตาม “วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย” ที่บูรณาการคุณธรรม และศาสนาควบคู่ไปกับการศึกษา

น้อมนำหลักศาสนาเข้าสู่จิตใจ
เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส
อ่อนโยน มีเมตตา และ
มีสติในการดำเนินชีวิต
รู้จักรับผิดชอบตัวเองและสังคม…

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย

1.  ส่งเสริมการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและโภชนาการของเด็กและเยาวชน
2. ส่งเสริมเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ส่งเสริมการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน ขั้นพื้นฐาน จนถึงการศึกษาขั้นสูงสุด
4. เพื่อการสังคมสงเคราะห์และเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด และไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด
6. ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงวัย
7. ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนากาย จิต อารมณ์เพื่อสุขภาวะที่สมบูรณ์ เช่น ศูนย์ชีวิตฟิตเนส ศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นต้น
9. ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีวศึกษาและสายอาชีพต่างๆ

① โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดูแลเด็ก 19 หมู่บ้าน จำนวน 250 คน
77 หมู่ 2 บ้านแหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

IMG_1345

 

② โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดูแลเด็ก 19 หมู่บ้าน จำนวน 550 คน
(และในปีการศึกษาหน้าจะเปิดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 )
หมู่ 10 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

 

 

 

 

 

IMG_9404_

③ ส่งนักเรียนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย