อาหารกลางวัน-09

 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น เป็นโรงเรียนการกุศลสงเคราะห์ 100% ตามมาตรา 15 (3)
อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็น องค์กรสาธารณะประโยชน์ รองรับนักเรียนได้ประมาณ 850 คน ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน 2 ตำบล ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนตามชายแดนในถิ่นทุรกันดาร และเป็นเด็กลาวที่ได้สัญชาติไทยจำนวนหนึ่ง

ทางโรงเรียนมีนโยบาย
* ให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น 

* มีรถไปรับ–ส่ง เด็กนักเรียนไป-กลับ ตลอดระยะการศึกษา
* แจกเสื้อผ้านักเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง

เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ในเรื่องค่าอาหารกลางวันเด็ก
ในขณะนี้มีเด็กนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งหมด 850 คน ดังนั้น ทางมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเด็ก 4,000 บาท / คน / ปีการศึกษา
(ขณะนี้ต้องการจำนวนมาก)

โครงการบริจาคเด็กด้อยโอกาสรร.ศูนย์พลาญข่อย

 อาหารกลางวัน

icon form new-18Download แบบฟอร์มตอบรับบริจาค

การให้ธรรม__