ส่งเสริมทุนเด็กด้อยโอกาส2

ส่งเสริมอาหาร

ประจำnew

รร.ศุนย์พลาญข่อย001

รร.ศุนย์พลาญข่อย002

 

cover small a4 news

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นป.1 -​ 3

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -​ 3 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น โดยมี เด็กนักเรียนที่เป็น ฆราวาส เณรน้อย และแม่ชีน้อย จำนวน 260 คน

read more

หลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

read more