โครงการบวชเรียนศึกษาต่อ

ส่งเด็กนักเรียนชาย-หญิงบางส่วนไปบวชเรียนศึกษาเพิ่มเติมต่อที่โรงเรียนสงฆ์ และโรงเรียนแม่ชี จนจบปริญญาตรี

 

โครงการบวชเรียนศึกษาต่อ-1024x394

วัตถุประสงค์

 

เด็กด้อยโอกาสส่วนใหญ่เมื่อศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว จะไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
และระดับปริญญาตรี เนื่องจากฐานะยากจน ทางมูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติม ได้ส่งเด็กนักเรียนไปศึกษาตามสถาบันพระสงฆ์และสถาบันแม่ชี
ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถขัดเกลาจิตใจของเด็กให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

คุณธรรมนำความรู้เป็นเป้าประสงค์ซึ่งสังคมตั้งโจทย์ไว้ แต่ความเป็นจริงมิได้มีการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
เนื่องจากกิเลสไม่ชอบคุณธรรม แต่ชอบความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ไปเอาเปรียบคนอื่น

ความรู้ซึ่งมีคุณธรรมเป็นคำตอบของการศึกษา ทุกความรู้ที่หยิบยื่นให้กับเด็กๆ ต้องแฝงด้วยคุณธรรม

ยุวชน

สถานที่บวชเรียน

 

① ส่งนักเรียนบวชเรียนที่โรงเรียนศรีบุญเรือง (เณร)
ระดับมัธยมศึกษา  อ.บุณฑริก  จ.อุบลราชธานี

② โรงเรียนพระปริยัติเจริญทัศ (เณร)
ระดับมัธยมศึกษา  ต.คำก้อม  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี

③ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา (สถาบันแม่ชีไทย) สาขาปากท่อ
ระดับมัธยมศึกษา  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

④ มหาวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (แม่ชี)
ระดับบัณฑิตศึกษา  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา

⑤ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (เณร-พระสงฆ์)
ระดับบัณฑิตศึกษา   อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี