ศูนย์จิตใจได้จัดอบรม”การฝึกพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม”ให้แก่เยาวชน

โดยเน้นการน้อมนำหลักพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส อ่อนโยน มีเมตตา

รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง ฝึกการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด