ประวัติศูนย์ปากท้อง

“สร้างชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

ศูนย์ปากท้องจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่ของศูนย์ฯ ได้ปลูกพืชทางการเกษตร
เพื่อนํามาดํารงชีวิตให้กับทุกชีวิตในศูนย์ฯ โดยทุกขั้นตอนการปลูก อาศัยธรรมชาติในการเจริญเติบโต ของพืชผล ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
และสิ่งมี พิษทุกชนิด เป็นไร่นาสวนผสม นอกจากนี้จะนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ของผลผลิต
เช่น การแปรรูปผลไม้ การทําถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทําอิฐบล็อคประสาน การทํานํ้ามันไบโอดีเซล ฯลฯ

ศูนย์ปากท้อง_

โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เกิดจากการดึงเอาศักยภาพของชาวบ้าน ผลผลิต วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นตัวกำหนด
ความหลากหลายในอาชีพตามความถนัดจึงเกิดขึ้น เพื่อรองรับคนใน ชุมชน ให้มีงานทํา เพื่อมีรายได้เพียงพอสําหรับแต่ละครอบครัว
แก้ปัญหาครอบครัว ปัญหารายได้  ปัญหาชุมชน ไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจของคนในชุมชน
กลุ่มกิจกรรมในศูนย์ปากท้อง แบ่งออกเป็น 3กลุ่มงาน

กลุ่มอิฐบล็อกประสาน 

อิฐบล็อก ทําจากดินลูกรังนํามาบด ผสมทรายและปูน สามารถนํามาใช้กับงานก่อสร้าง บ้านเรือน กำแพง  ถังเก็บน้ำ เมรุ ฯลฯ มี2 ชนิดคือ ชนิดตรงและชนิดโค้ง (ใช้สร้างถังเก็บน้ำ)

 

อิฐบล็อก-new

กลุ่มพลังงานธรรมชาติ

ถ่านใบชา ทําจากถ่านไม้ไผ่ผสมใบชา และอัดก้อน มีคุณสมบัติพิเศษ คือช่วยดูดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งในตู้เย็น ห้องนํ้า ตู้เสื้อผ้า ไมโครเวฟ ในรถยนต์ ฯลฯ

ถ่าน_

 

นํ้าส้มควันไม้ นํามาผสมนํ้า เพื่อป้องกันแมลง และศัตรูพืช ป้องกันเชื้อรา เป็นปุ๋ยชีวภาพ เร่งดอกและใบ ถ้าไม่ผสมนํ้าสามารถใช้ไล่ปลวก มด

product16

 

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ ทําอยู่ ทํากิน ทําทาน ทําเพราะธรรม เน้นความพอเพียงในครอบครัว และเน้นการทําเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี