โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ซึ่งนักเรียนที่จบ ม.6 จะได้รับวุฒิ ปวช.ด้วย )
โดยวันนี้ทาง รร.ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี อ.มินทร์ธิดา และ อ.อภิชาติ เดินทางมาสอนถึง รร.ของเรา ที่อยู่ห่างไกล ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาสอนเด็กๆ ถึงโรงเรียน

ขอบพระคุณคะ