โครงการเด็กประจำ

 

โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2551
ตั้งอยู่ที่โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย บ้านแหลมทอง ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
เด็กในความอุปการะส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ใน อ.สิรินธร, เด็กในโครงการ CCF เป็นต้น

เด็กเหล่านี้ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย อายุจะอยู่ระหว่าง 3 – 12 ปี โดยมีเด็ก
ทั้งสิ้นที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนศูนย์พลาญข่อยอยู่ประจำทั้งหมด ประมาณ 50 คน

โรงเรียนประจำnew-copy

 

เหตุผลที่ก่อตั้งโครงการนี้ 

เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดปัญหาสังคมที่พ่อแม่ไปทำงานในต่างจังหวัด ,ในกรุงเทพฯหรือพ่อแม่แยกทางกัน ทิ้งให้ตายาย
หรือญาติพี่น้องดูแลเด็กน้อย ทำให้เด็กน้อยขาดความอบอุ่นไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเพราะตายาย หรือญาติพี่น้อง
ไม่ได้เอาใจใส่ดูแล เลี้ยงไปตามมีตามเกิด ได้ทานอาหารบ้างไม่ได้ทานบ้างเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ก็ไม่พอใช้จ่าย
เป็นภาระของผู้เลี้ยงดูที่ต้องหามาใช้จ่ายในการศึกษา เด็กน้อยบางส่วนจึงไม่ได้รับการศึกษา
เมื่อเติบโตขึ้นเด็กน้อยเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาสังคม โดยการ ลักขโมยเงิน-สิ่งของ เพื่อเลี้ยงปากท้องของตน

ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2
บ้านด่านเม่นเพื่อรองรับเด็กน้อยยากจน ที่ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เด็กน้อยเหล่านี้ได้มีที่เรียน มีอาหารกิน เพิ่มพูนสติ-ปัญญา
ทักษะความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้
ไม่เป็นภาระของพ่อแม่-ผู้ปกครอง รวมทั้ง ชุมชนและสังคม

เมื่อก่อตั้งโรงเรียนแล้ว ได้มีความคิดที่จะนำเด็กในโรงเรียนมาอยู่ประจำที่โรงเรียน
เพื่อที่เราจะได้ อบรม สั่งสอน ปลูกฝังเด็กน้อยให้เป็นคนดีของสังคมได้ทุกวัน

สอบถามข้อมูลทั่วไป: 081-3213961 (คุณวาส),0980980002 (คุณคีย์)

Print

Print