ส่งเสริมเด็กประจำnew

ส่งเสริมโครงการเด็กนักเรียนประจำ และสื่อการเรียนการสอน

เนื่องด้วยมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย ได้ริเริ่มโครงการนักเรียนประจำของ
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อยขึ้นในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ แต่มูลนิธิฯยังขาดแคลนงบประมาณ
ในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งในส่วนของการขยายอาคารเรียน การปรับปรุงห้องสมุด
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ค่าอาหารสำหรับนักเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆด้านสาธารณูปโภค

ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฯ

เด็กประจำ-และสื่อ

 

การให้ธรรม__