อบรมการปฏิบัติโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข สำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562

post61 (1)