แนวโน้มของอาชีพที่สอดรับกับกระแสของโลก ก็คืออาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ต้องฉลาดที่สุด ไม่ต้องรู้ลงลึกในทฤษฎีอย่างนักวิชาการ แต่ขอให้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ก็สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงปากท้องของตนได้

ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ซึ่งนักเรียนที่จบ ม.6 จะได้รับวุฒิ ปวช.ด้วย )

เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ก็ได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนอย่างแท้จริง

ในครั้งนี้ทาง รร.ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี อ.มินทร์ธิดา และ อ.อภิชาติ เดินทางมาสอนถึง รร.ของเรา ที่อยู่ห่างไกล ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาสอนเด็กๆ ถึงโรงเรียน

@ ศาลาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี