อาชีวะอุบลฯให้การต้อนรับโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 โอกาสเข้าศึกษาดูงาน วันนี้ (19 พ.ค.2560)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย พร้อมคณะครู นักเรียน จำนวน 35 คน จากโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยเยี่ยมชมการปฏิบัติ
การเรียนการสอนในแต่ละคณะวิชา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจความประสงค์ ขอจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในปีการศึกษา 2560 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีนักเรียนที่มีความสนใจลงชื่อเข้าเรียน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน