วันที่ 19-20 มกราคม ที่ผ่านมา เด็กๆ ป.4-6 เข้าค่าย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
ศว.อบ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ให้แก่โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
และโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น นักเรียนระดับชั้นป. 4-6 จำนวน 181 คน คณะครูดูแลควบคุม 10คน