danmen2

IMG_1345

ศูนย์สมอง ( Education Center ) “ ยุวชน เยาวชน คือ อนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชน เยาวชน” ศูนย์สมอง ดําเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้น การให้การศึกษาแก่ เด็ก และให้การดูแลความเป็นอยู่ ของเด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชน ผานโครงการต่าง ๆ คือ

1. โครงการโรงเรียนของหนู มีเด็กนักเรียนในความดูแล 800 คน เด็กๆ ได้เรียนหนังสือ มี ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา มีรถรับส่ง และอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กๆ โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้ งสิ้ น ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดตั้ ง 2 โรงเรียน คือ – โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6 – โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น เปิ ดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6

2. โครงการทุนการศึกษา สําหรับเด็กที่เรียนดี โดยมูลนิธิฯ จะส่งให้เรียนจนจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี

3. โครงการเด็กประจํา รับเด็กที่ครอบครัวยากจน ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ในปัจจุบันมี เด็ก อยูในความดูแล 50  คน

4. โครงการสหกิจศึกษา หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ เพื่อให้เด็กที่จบการศึกษาแล้ว สามารถ ประกอบกิจการเองได้ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านทําเล็บ ร้านตัดผม ร้านขายของ เป็นต้น

เด็ก

ประวัติรร

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2_