คณะนักศึกษา คณาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ -วิทยาศาสตร์

คณะนักศึกษา คณาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ -วิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้าฟังบรรยาย เมื่อ  9  กันยายน  2550