โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) เชิญไปบรรยาย หัวข้อเรื่อง “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม”   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550

โรงเรียนอีเทคประกอบด้วยคณาจารย์  – เจ้าหน้าที่ – นักการภารโรง จำนวน  391  คน  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2535 , 2539  และ  2543

ผู้เข้าร่วมฟังประกอบด้วยครูประมาณ 300 คน  ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พ่อครู บรรยายสนุก  สามารถทำให้พวกเขานั่งฟังได้ตลอดครั้งเดียว  3  ชั่วโมง” และกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นช่วงของการตอบข้อซักถาม โดยพ่อครูบัญชา , พระมหาสีไพร , พระธานิน , คุณแก้วทิพย์ และแผนกบัญชีร่วมบริจาคชุดอนุบาลให้แก่ศูนย์พลาญข่อยเป็นจำนวน 250 ชุด