โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยการนำของอดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านด่านเม่น และคณะ ชาวบ้าน
โดยใช้พื้นที่เขตป่าสงวน ห้วยยอดมน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ให้กับบุตรหลานเพื่อจะได้เรียนใกล้บ้าน และได้เกิด ไฟใหม้อาคารเรียนอีกครั้ง
โดยที่ยังไม่ได้เปิดเรียน ในปี พ.ศ. 2542 พลังชาวบ้านได้ร่วมมือสร้างอาคารขึ้นมาอีกครั้ง แต่หาบุคลากร ทางการศึกษาไม่ได้ ทำให้เด็กต้องไปเรียนที่อื่น
ปรากฎว่าได้เกิดไฟใหม้อีกเป็นครั้งที่ 2 และในที่สุด พ.ศ. 2547 ชาวบ้านได้ร่วม พลังอีกครั้งโดยการสร้างอาคารเรียนขึ้นมาอีก และมีหน่วยงานต่าง
ๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือและมีบุคลากรทางการ ศึกษา 2 คน แต่ก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะมาบริหารจัดการได้เท่าที่ควร

danmen2

ปี พ.ศ. 2550 ทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ด่านเม่นได้เข้าประสานงานกับมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย โดยมีพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
เป็นที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย และนายยุทธนา พุทธพันธ์ เป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย เพื่อที่มอบให้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนถึงการบริหารจัดการทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการศึกษา

ขณะนี้โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น เป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์พิเศษ 15 (3) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นโรงเรียนเอกชนมาตรา 15(3)
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ (สามัญศึกษา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดูแลเด็ก 19 หมู่บ้าน ประมาณ 550 คน
และในปีการศึกษาหน้าจะเปิดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รัฐบาลได้สนับสนุนในด้านงบประมาณในการดูแลเด็กจำนวนหนึ่ง เด็กนักเรียนประกอบด้วยเด็กไทย
และลูกคนลาวที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติจำนวนหนึ่ง

ด่านเม่น

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย จึงใช้กระบวนการเรียนการสอน, เนื้อหาการเรียนแบบเดียวกัน
รักกันแบบพี่น้อง นักเรียนทั้งสองโรงเรียนจึงได้ทำกิจกรรมบางกิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนคุณครูเพื่อให้กระบวนการสอนหลากหลายมากขึ้น

เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาเน้นการสอนแบบ วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กระบวนการเรียนการสอน
เน้นที่เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตัวครูผู้ถ่ายทอดที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวแต่ทุกเรื่องราวของเด็กครูต้องใส่ใจ
ต้องรู้จักเด็ก ต้องรู้ปัญหา และเอาใจใส่เด็ก ครูที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน และเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พลาญข่อยนี้มาก่อน แม้เงินค่าตอบแทนที่ได้
จะเล็กน้อย แต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะทำหน้าที่ครู ด้วยจิตสำนึกที่ อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยความรักความเมตตาที่มีให้กับเด็กๆ
ทั้งครูและเด็กจึงมีความสุขที่จะมา เรียนมาสอนหนังสือกันที่นี่

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2_

มีนโยบายให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น โดยจะมีการนำรถไปรับ-ส่งเด็กนักเรียนไปกลับตลอดระยะการศึกษา ,
แจกเสื้อผ้านักเรียน, ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุน
รายหัวนักเรียนส่วนหนึ่ง และทางมูลนิธิได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางมูลนิธิยังขาดปัจจัยในการต่อเติม ห้องเรียน ห้องสมุด
สื่อการเรียนการสอน เครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่มีความประสงค์ จะช่วยเหลือเด็กยากจน
ให้ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น