เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน ในถิ่นธุรกันดารและมีความยากจน โดยได้ส่งเสริมโครงการ 1 คน 1อาชีพขึ้นในโรงเรียน ประกอบไปด้วยอาชีพการทำอาหาร การทำเกษตร การทำอิฐบล็อกประสาน และการเรียนวิชาช่างตัดผมขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถมีอาชีพติดตัวไปตั้งแต่เยาว์วัย อันจะทำให้เป็นเครื่องสามารถยึดเป็นอาชีพได้สำหรับคนที่มีความสนใจ และเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง

① อาชีพการทำอาหาร

โครงการ-1-คน-1-อาชีพ

② อาชีพการทำเกษตร

อาชีพการทำเกษตร

③ อาชีพช่างตัดผม

ตัดผม

④ อาชีพการทำอิฐบล็อกประสาน

   อิฐ

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาของไทย นักเรียนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นธุรกันดาร ประสบกับปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหาร ปัจจัยทางงบประมาณ และที่สำคัญคือการเอาใจใส่จากครู และจิตสำนึกของบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ได้เปิดทำการเรียนการสอน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 ทางคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนและคณะครูฝ่ายวิชาการได้ตระหนักถึงปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนภายในโรงเรียน จึงได้ประชุมและจัดทำการทดสอบวัดความรู้การอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2550 ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทย ต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 62 คน แบ่งเป็นระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาก 12 คน ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 17 คน และอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง 33 คน จากผลการทดสอบที่พบในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงได้มีมติจัดโครงการการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทยขึ้น และได้จัดสถานที่ขึ้นเพื่อรองรับสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยขึ้นไว้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น ในระยะยาวจะทำให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ตลอดจนนักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ซึ่งมีคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ได้กับวิถีชีวิตของตน รวมทั้งสามารถฝึกฝนเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ได้ตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ

การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาของไทย นักเรียนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นธุรกันดาร ประสบกับปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหาร ปัจจัยทางงบประมาณ และที่สำคัญคือการเอาใจใส่จากครู และจิตสำนึกของบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

① นักเรียนในปัจจุบันที่มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทย ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 62 คน รวมถึงนักเรียนที่มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

② คณะครูโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย

วัตถุประสงค์

① เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ให้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นผู้สามารถอ่านออกเขียนได้

② เพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นวิชาการ การรักการอ่าน ความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่นักเรียน และครูบาอาจารย์

ระยะเวลาดำเนินงาน

10 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคการศึกษา กำหนด เริ่มโครงการ ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2550 เป็นภาคการศึกษาแรกตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 50 เป็นต้นไป

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี

รูปแบบการดำเนินการ

แบ่งนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายออกเป็นสามกลุ่ม โดยนักเรียนในกลุ่มที่หนึ่งคือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากให้นำไปเรียนรวมกับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 2 ในส่วนของวิชาภาษาไทย นักเรียนในกลุ่มที่สองและสามให้เรียนในห้องเรียนพิเศษภาษาไทย 1 และห้องเรียนพิเศษภาษาไทย 2 โดยในการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทยในครั้งนี้มีนักวิชาการทางด้านภาษาไทยโดยเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ จุฬาลักษณ์ กุคำอู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

① นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นผู้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้

② ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศความเป็นวิชาการ นักเรียนรักการอ่าน มีความสามัคคี และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในหมู่นักเรียน และครูบาอาจารย์

สรุปผลการศึกษา

โครงการอบรมทักษะวิชาภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวน 19 คนที่มีระดับการอ่านออกเขียนได้ไม่ผ่านเกณฑ์ของโครงการที่จัดขึ้น ทางโรงเรียนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ซึ่งครูวิชาการจะเข้าไปดูแลและเข้าไปสอนเพิ่มเติม ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จะต้องเรียนพิเศษในวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม และครูประจำชั้นจะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อนักเรียนกลุ่มนี้ เพราะปัญหาการอ่านออกเขียนได้มีความสำคัญต่อเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

ในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนจะจัดโครงการนี้ต่อไปเพราะเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมาก เด็กนักเรียนจำนวน 42 คนในปีการศึกษานี้มีพัฒนาการ การอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจและผ่านเกณฑ์ของโครงการที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้น
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทย

 

logo-03
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

IMG_0330

โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานีเขต 3
รายละเอียดการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย

 

ระบบดูแลนักเรียน เป็นระบบที่เป็นการปกป้อง คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียน
ขั้นตอนสำคัญในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยได้จัดทำดำเนินการได้ดีจัดว่าเป็น Best Practice
คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาป้องกันและแก้ไขช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งสามารถแยกกิจกรรมสำคัญเป็นกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาและกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขดังนี้

 

① กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

 • กิจกรรม Home Room
 • Class Room Meeting
 • วันพระพุทธศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์
 • รักการอ่านและตอบปัญหาประจำสัปดาห์

② กิจกรรมป้องกันและแก้ไข

 • การให้คำปรึกษา
 • การเยี่ยมบ้าน
 • กิจกรรมในชั้นเรียน
 • กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • กิจกรรมซ่อมเสริม
 • กิจกรรมดนตรีและกีฬา

การดำเนินงานของขั้นตอนที่เป็น Best Practice

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขช่วยเหลือนักเรียน

① การเตรียมการ

โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภายใน กำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่เป็นไปตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดแผนปฏิบัติการ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามและประสานการปฏิบัติกิจกรรม มีการประชุมชี้แจงติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

② การปฏิบัติ

จัดกิจกรรมโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นการส่งเสริมพัฒนาและการป้องกันแก้ไขดังนี้

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนามีดังนี้

● กิจกรรมโฮมรูม (Home Room)

● กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Class Room Meeting)

● กิจกรรมวันพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ (G-Day)

เด็ก1

● กิจกรรมการรักการอ่านและการตอบปัญหา

004

 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไข มีดังนี้

● การให้คำปรึกษา

● การเยี่ยมบ้าน

● กิจกรรมในชั้นเรียน

● กิจกรรมเสริมหลักสูตร

● กิจกรรมซ่อมเสริม

แผนงานดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอบข่ายภารกิจและแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยเพื่อดูแลนักเรียน

① การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะจะต้องสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยจะเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กได้ดีด้วย ความต้องการที่จะช่วยให้เด็กรักษาความสะอาดเรียบร้อยและตระหนักถึงความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้

● ที่ตั้งและความปลอดภัย

● อาคารเรียนอาคารประกอบ

● การสุขาภิบาล

② การบริการตรวจสุขภาพ

โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยมีการตรวจสุขภาพดังนี้ ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน โดยการตรวจสุขภาพ มือ แขน เล็บ ผิวหนัง ผม ปาก ฟัน ครูตรวจเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ น้ำหนักส่วนสูง การได้ยินเป็นต้น ที่สำคัญนักเรียนจะได้รับการตรวจสุขภาพ และตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุกปี

③ การปฐมพยาบาล

ทางโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยโดยได้มีมาตรการและการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

● จัดให้มีสถานพยาบาลภายในโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย

● จัดให้มีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อการปฐมพยาบาลที่เพียงพอ

● จัดบริการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องรวดเร็ว

● จัดระบบเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลสิรินธร โดยมีรถรับส่งของโรงเรียนคอยบริการทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

④ สวัสดิการอาหาร

ทางโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยมีสวัสดิการอาหารบริการแก่นักเรียนฟรีในเมื้อกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน รวมถึงในมื้อเช้าสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากบ้าน ระบบสวัสดิการถือว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย จัดเป็นระบบการดูแลนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง

005

⑤ สวัสดิการรถรับ-ส่งนักเรียนฟรี

จัดว่าเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีงามของระบบการดูแลนักเรียนเพราะทางโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยจะส่งคุณครูของโรงเรียนไปรับ-ส่งนักเรียนถึงที่บ้านในทุกทุกวัน ครูของโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยจึงมีความใกล้ชิดและรู้จักกับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยรถนักเรียนจะไปรับในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

⑥ สวัสดิการด้านอื่นๆของโรงเรียน

สวัสดิการด้านอื่นๆ ของโรงเรียนประกอบไปด้วย สวัสดิการด้านหนังสือและตำราเรียน สวัสดิการค่าเล่าเรียน สวัสดิการที่พักสำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่พัก สวัสดิการเครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน และชุดพละของโรงเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียน ให้ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ทางโรงเรียนมีให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย

รายนามคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย

รายชื่อ-04

 

 

 

 

logo-03
โครงการจริยธรรม นำพาชีวิตงาม
โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ของศูนย์สมอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย
ในมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พลาญข่อย
 

 

 

 

① โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย

หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

② โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

หมู่บ้านด่านเม่น ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

หลักการและเหตุผล

ยุวชน เยาวชนคืออนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชน เยาวชน
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

จากคำขวัญประจำโรงเรียนข้างต้น และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กำหนดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การศึกษา และวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีเหตุผลด้านกุศลจิต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เด็กๆ นักเรียน ในวัยอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา เป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้และเจริญเติบโต การบ่มเพาะจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตาในการดำเนินชีวิต ด้วยกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ ย่อมจะทำให้เด็กที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานสมวัย มีพัฒนาตามหลักภาวนา 4 (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา) ให้เป็นผู้มีลักษณะกิน ดู อยู่ ฟังเป็น เพื่อการดำเนินชีวิตวัยเด็กที่มีคุณค่า (เป็นเด็กเก่งและดี) รวมทั้งเป็นเด็กที่มีความสุขความเบิกบาน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนทั้งสองแห่งของศูนย์สมอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย จึงมีกิจกรรม โครงการจริยธรรมค้ำจุนชีวิตงาม ภายในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

① ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ที่เด็กๆแต่ละช่วงวัยควรมีในตนเอง รวมทั้งส่งเสริมในบุคลากรทุกส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย

②ส่งเสริมการมีสติ ไหวพริบ ปฏิภาณ และระเบียบวินัย ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง ความภาคภูมิใจต่อสมาชิกในครอบครัว คุณครู หรือผู้ที่เด็กๆเกี่ยวข้องได้ ตลอดจนภาคภูมิใจในสถาบันชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในแนวทางของวิถีชาวพุทธแท้

③ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ของเด็กๆ แต่ละช่วงวัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ผู้สอน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

④ ส่งเสริมการปฏิบัติสมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

 

วัน เวลา และสถานที่

①ระดับชั้นอนุบาล ในทุกช่วงเช้าวันอังคาร

 • โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ณ. ห้องจริยธรรม (โดม)
 • โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ณ. ห้องจริยธรรม (ธรรมกิจกรรม)

② ระดับชั้นประถมศึกษา

 • ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ณ. ศาลาจิตตานุภาพ ศูนย์จิตใจ ในทุกช่วงบ่ายวันพุธ
 • ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ณ. ห้องจริยธรรม (ธรรมกิจกรรม) ในทุกช่วงเช้าวันพฤหัสบดี
 • ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ณ. ศาลาจิตตานุภาพ ศูนย์จิตใจ ในทุกช่วงเช้าวันพุธ

 

เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมแบบต่างๆ

อ้างอิงตามแผนการเรียนการสอนในวันพระพุทธศาสนาของแต่ละช่วงชั้นประจำแต่ละสัปดาห์ โดยสรุป ดังนี้

① การสวดมนต์ไหว้พระ และปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ

② การนั่งสมาธิ

③ การภาวนา กับบทเพลงธรรมะ บทกลอน บทสวดมนต์ เป็นต้น

④ การสนทนาและรับศีล 5 จากพระสงฆ์

⑤การรับฟังธรรมบรรยาย ทั้งจากพระสงฆ์ ทั้งการรับฟังธรรมบรรยาย-ธรรมทาน จากฆราวาส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงธรรม/คุณครูภูมิปัญญา และ/หรือญาติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

⑥ เกม/กิจกรรม/สถานีธรรมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนธรรมชาติต่างๆ

⑦ ค่ายจริยธรรม

⑧ หนูรักในหลวงและอาลัยพระพี่นางฯ

⑨ สมุดบันทึกความดี

 

แผนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา

วันวิถีพุทธแผนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา วันวิถีพุทธ

ชั้นอนุบาลที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2/2550 สัปดาห์ที่ 16 (วันอังคาร วันที่12กุมภาพันธ์ 2551)

 

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ อ้างอิงแผนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา วันวิถีพุทธ สัปดาห์ที่ 5

 

สื่อการเรียนการสอน

① หนังสือสวดมนต์ (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

② ซีดีเพลงอัลบั้มชมสวน

③ เสียงบรรยายนำนั่งสมาธิ (แสงสว่าง) โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

④ วีดีทัศน์สื่อการสอนชุดที่ 1 (ชุดยักษ์)

 

ธรรมกิจกรรม

09:00-09:05น.

จัดระเบียบแถวตามลำดับไหล่ แยกห้อง แยกชาย หญิง

09:05-09:35น.

ไหว้ทักทายคุณครู กราบพระรัตนตรัย ย้ำ วันวิถีพุทธ และ การปฏิบัติตัว นั่งสมาธิ (เสียงบทเพลงดั่งดอกไม้บาน เสียงบรรยาย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บทเพลงอธิษฐานจิต บทเพลงแผ่เมตตา และบทกลอน (พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ทำดี)

09:35 -10:05น.

ท่องนิยาย ความดี คนดี ท่องคำขวัญวันเด็ก 2551 กราบพระรัตนตรัย สวดมนต์พร้อมกัน แล้วให้เด็กนั่งสมาธิ หรือนั่งสงบ ฟังคุณครูสวดมนต์ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ) ภาวนาบทกลอน “5 ดีวิถีชาวพุทธแท้”กิจกรรม ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส

-พัก หรือ ไปห้องวิชาการ

10:05-10:30

รับชมวีดีทัศน์ สื่อการสอนชุดที่ 1 (ชุดยักษ์) บทเพลงผี (ผีปอบ) ยักษ์ยิ้ม (คุณครูสรุปหลักการปฏิบัติตัวที่ดีกับ ด็กๆ จะได้ไม่เป็นผี ไม่เป็นยักษ์ แต่เป็นเด็กที่น่ารักของคนทั่วไป) จูงใจสัปดาห์ต่อไป และกล่าวถึงวันมาฆบูชา กราบพระรัตนตรัย ไหว้ขอบคุณคุณครู

-จัดระเบียบแถวเดิน (อย่างมีสติ) ไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร