color-01ฟ้า ,  color-02ชมพู

อักษรย่อโรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย คือ “ศข”

logo-03

“ยุวชนเยาวชน คือ อนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชนเยาวชน ”

① นักเรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ทำเป็น พูดเป็น

② นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่ธรรม รักการอ่าน

③ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

④ มีสุขภาพ พลานามัย รู้รักสามัคคี

⑤ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

① ส่งเสริมบุคลากรในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

② ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้ที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นของนักเรียน

③ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง อาทิ การตัดผม การทำอาหาร การทำเกษตร ฯลฯ

④ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

“คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น”

เราช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมกับการพัฒนาทักษะการ พัฒนาการของเด็กให้ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำรงชีวิต การฝึกเป็นผู้ที่ให้ได้อภัยได้ และการทำงานฝึกฝนให้พัฒนาตนสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
และภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยสามารถเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพ
นักเรียนภายในโรงเรียนสามารถ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น

① โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อยเป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนการกุศลสงเคราะห์ มีนโยบายให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น โดยจะมีการนำรถไปรับ-ส่งเด็ก นักเรียนไปกลับตลอดระยะการศึกษา ,
แจกเสื้อผ้านักเรียน, รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง
② พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรที่หมู่บ้าน ชุมชน และภายในโรงเรียนเป็นฐานของการเรียนรู้
③ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
④ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

① นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีร่างกายและจิตใจที่แจ่มใส เบิกบานตลอด จนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

② นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย จากโรงเรียน สามารถนำไปประพฤติ ปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

③ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรของกระทรวงและหลักสูตรท้องถิ่น ของโรงเรียน

④ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⑤ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อยมีนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 250 คน

บุคลากรในโรงเรียน
1 นายยุทธนา พุทธพันธ์
2 นางสาวคีย์ ตั้งวงษ์ไชย
3 นางสาว พุทธวรรณ โชคนัก
4 นางสาวแก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์
5 นางสาวสิริกาญจน์ ไกรธนานันต์
6 นาย พงษ์พันธ์ พุทธพันธ์
7 นายไชยวัฒน์ ประกอบแก้ว
8 นาย อาคม พาชอบ
9 นางสาว แววมณี อ่อนน้อม
10 นางสาว จารุณี มหาคราม
11 นาย ยุทธนันท์ ทองแปลง
12 นางสาว พรพิศ โชคนัก
13 นางสาวกัลนิกา องค์อาจ
14 นาง ทิพรัตน์ คงการุณ
15 นางสาว สุภาภรณ์ พุทธพันธ์
16 นางสาวอำไพวรรณ ทองแปลง
17 นายกรองแก้ว จันทารุณ
18 นางสาวปฎิญา พั่วระยะ
19 นาย คำ โชคนัก
20 นางสาว แขไข เจริญแก้ว
21 นางนวลจันทร์ มามาก
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ / ครู
นายทะเบียน
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ