ข้อมูลโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น

สี-02ส้ม, สี-03เหลือง

อักษรย่อโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่น คือ “ศข”

logo ศูนย์พลาญข่อย บ้านด่านเม่น-01

“ยุวชนเยาวชน คือ อนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชนเยาวชน ”

① นักเรียนมีทักษะชีวิต คิดเป็น ทำเป็น พูดเป็น

② นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่ธรรม รักการอ่าน

③ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

④ มีสุขภาพ พลานามัย รู้รักสามัคคี

⑤ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

① ส่งเสริมบุคลากรในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

② ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้ที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นของนักเรียน

③ ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง อาทิ การตัดผม การทำอาหาร การทำเกษตร ฯลฯ

④ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

“คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น”

เราช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมกับการพัฒนาทักษะการ พัฒนาการของเด็กให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดำรงชีวิต การฝึกเป็นผู้ที่ให้ได้อภัยได้ และการทำงานฝึกฝนให้พัฒนาตนสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ และภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่นสามารถเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพ นักเรียนภายในโรงเรียนสามารถ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น

① โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2 บ้านด่านเม่นเป็นโรงเรียนอนุบาลเอกชนการกุศลสงเคราะห์ มีนโยบายให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น โดยจะมีการนำรถไปรับ-ส่งเด็ก นักเรียนไปกลับตลอดระยะการศึกษา , แจกเสื้อผ้านักเรียน, รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง

② พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรที่หมู่บ้าน ชุมชน และภายในโรงเรียนเป็นฐานของการเรียนรู้

③ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

④ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

① นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีร่างกายและจิตใจที่แจ่มใส เบิกบานตลอด จนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

② นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย จากโรงเรียนสามารถนำไปประพฤติ ปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

③ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรของกระทรวงและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน

④ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⑤ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น มีนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 550 คน

บุคลากรในโรงเรียน
1 นายยุทธนา พุทธพันธ์
2 นางสาวพิมพิไลย์ พุทธพันธ์
3 นายดอน ตั้งวงษ์ไชย
4 นายสุวิทย์ โชคนัก
5 นางสาวรัตนพร มีเพียร
6 นายนพรัตน์ เนื้ออ่อน
7 นายธวัชชัย หมายมั่น
8 นางสาวเบญจมาศ พุ่มจันทร์
9 นางสาวอรทัย บุญบุตร
10 นายชนะชัย ตามบุญ
11 นางสาวจิราวรรณ บุญเสริม
12 นางสาวธนพร สะอาด
13 นางสาวอวยพร โจกกระโทก
14 นายแลมอง ชินธะวัน
15 นางสาวทิพวรรณ ทองหมื่น
16 นางสาวรื่นฤดี พุทธพันธ์
17 นางวัลภา โสภะสุนทร
18 นางสาวสุมาลี สุวรรณกูฎ
19 นางสาวเสาวลักษณ์ ญาวงค์
20 นางสาวทิพวรรณ คูณแก้ว
21 นางสาวสิริพร พุทธพันธ์
22 นางสาวสุนทรี สิงห์ศิลา
23 นางสาววัชราภรณ์ ทองพิทักษ์
24 นางสาวสุภาพร ละดาดก
25 นางวาสนา เนื้ออ่อน
26 นายบุญชู เนื้ออ่อน
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการโรงเรียน
รองผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายทะเบียน / งานธุรการ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
บุคลากรทางการศึกษา(ครูพี่เลี้ยง)
บุคลากรทางการศึกษา (ครูพี่เลี้ยง)
บุคลากรทางการศึกษา(ธุรการ)
บุคลากรทางการศึกษา(ครูพี่เลี้ยง)
บุคลากรทางการศึกษา(ครูพี่เลี้ยง)
แม่บ้านโรงเรียน
แม่บ้านโรงเรียน
นักการภารโรง