โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ( 22 พ.ค.60 )
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมที่โรงเรียนศูนย์พลาญข่อยและโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจความประสงค์ ขอจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
ในปีการศึกษา 2560 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนตามความถนัดและความสนใจ
รวมทั้งทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยมีนักเรียนที่มีความสนใจลงชื่อเข้าเรียน จำนวนทั้งสิ้น 26 คน