กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล เด็กได้ทำกิจกรรมไหว้พระ ถวายสังฆทาน ปลูกต้นไม้
เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของต้นไม้และความสำคัญของศาสนา

ปลูกต้นไม้เพื่อปลูกจิตสำนึก