เด็กประจำโรงเรียนศูนย์พลาญข่อยทุกคน จะมีกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ และนั่งสมาธิกันเป็นประจำทุกๆวัน
โดยจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ในเวลา 6.00 น. และ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในเวลา18.00-19.00 น.