เด็กๆ ในโครงการเด็กประจำ รร.ศูนย์พลาญข่อย
ได้ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยกันอย่างสนุกสนาน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์