อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุข จงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงาน