กกต.ยโสธรและคณะเข้ารับฟังการบรรยาย

กกต.ยโสธรและคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย  เมื่อ  29  กันยายน  2550