ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้ารับฟังบรรยาย

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 นายแพทย์สมยศ  ดีรัศมี และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายจากพ่อครูบัญชาและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พลาญข่อย  เมื่อ  4  เมษายน  2550