สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเข้าฟังบรรยายจากพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พลาญข่อย เมื่อ  26  มีนาคม  2550