ศูนย์พลาญข่อย องค์กรแผนที่ความดีจังหวัดอุบลราชธานี

นำเสนอเรื่องราวของศูนย์พลาญข่อยบัญชาบนเวที “เติมหัวใจให้สังคม” และ “สมัชชาการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม” จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551

ท่านนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ กล่าวเปิดงาน และนำการประชุม

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดของ
1. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่าดงใหญ่วังอ้อ    ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน
2. ศูนย์พลาญข่อย    บ้านโนนก่อ   อำเภอสิรินธร   อุบลราชธานี
3. โรงเรียนวิถีพุทธ  บ้านเปือย     อำเภอน้ำยืน   อุบลราชธานี
4. มูลนิธิสุทธาสินี   น้อยอินทร์  เพื่อเด็กและเยาวชน  อำเภอเมือง   จ.ยโสธร
โดย  คุณวิไลพร สายธนู  ศูนย์ข่าวประชาสังคมอุบลราชธานี

ท่านนายชวน ศิรินันท์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มอบเกียรติบัตรต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๑จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๙ ท่าน   องค์กรแผนที่ความดี  ๖  องค์กร   ๔  กรณีศึกษา