คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าฟังบรรยาย  เมื่อ  23  สิงหาคม  2550