โครงการ  

      โครงการ 1 คน 1 อาชีพ  
      โครงการซ่อมเสริมการเรียนวิชาภาษาไทย  
      โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
      โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย   


โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย
โครงการจริยธรรม นำพาชีวิตงาม
โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ของศูนย์สมอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย
ในมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย

๑. โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย
หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๒. โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
หมู่บ้านด่านเม่น ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีหลักการและเหตุผล
ยุวชน เยาวชนคืออนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชน เยาวชน
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

จากคำขวัญประจำโรงเรียนข้างต้น และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กำหนดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การศึกษา และวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ทีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีเหตุผลด้านกุศลจิต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

เด็กๆ นักเรียน ในวัยอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา เป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้และเจริญเติบโต การบ่มเพาะจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตาในการดำเนินชีวิต ด้วยกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ ย่อมจะทำให้เด็กที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานสมวัย มีพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา) ให้เป็นผู้มีลักษณะกิน ดู อยู่ ฟังเป็น เพื่อกาดำเนินชีวิตวัยเด็กที่มีคุณค่า (เป็นเด็กเก่งและดี) รวมทั้งเป็นเด็กที่มีความสุขความเบิกบาน

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนทั้งสองแห่งของศูนย์สมอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย จึงมีกิจกรรม โครงการจริยธรรมค้ำจุนชีวิตงาม ภายในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ขึ้นวัตถุประสงค์
๑. ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ที่เด็กๆ แต่ละช่วงวัยควรมีในตนเอง รวมทั้งส่งเสริมในบุคลากรทุกส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย

๒. ส่งเสริมการมีสติ ไหวพริบ ปฏิภาณ และระเบียบวินัย ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง ความภาคภูมิใจต่อสมาชิกในครองครัว คุณครู หรือผู้ที่เด็กๆ เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนภาคภูมิใจในสถาบันชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในแนวทางของวิถีชาวพุทธแท้

๓. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ของเด็กๆ แต่ละช่วงวัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เรียน ผู้สอน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

๔. ส่งเสริมการปฏิบัติสมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพัฒนาจิตและเจริญปัญญา


วัน เวลา และสถานที่

๑. ระดับชั้นอนุบาล ในทุกช่วงเช้าวังอังคาร

๑.๑ โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ณ. ห้องจริยธรรม (โดม)

๑.๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น ณ. ห้องจริยธรรม (ธรรมกิจกรรม)

๒. ระดับชั้นประถมศึกษา

๒.๑ ช่วงชั้นที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ณ. ศาลาจิตตานุภาพ ศูนย์จิตใจ ในทุกช่วงบ่ายวันพุธ

๒.๒ ช่วงชั้นที่ ๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น ณ. ห้องจริยธรรม (ธรรมกิจกรรม) ในทุกช่วงเช้าวันพฤหัสบดี

๒.๓ ช่วงชั้นที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศูนย์พลาญข่อย ณ. ศาลาจิตตานุภาพ ศูนย์จิตใจ ในทุกช่วงเช้าวันพุธ


เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมแบบต่างๆ
อ้างอิงตามแผนการเรียนการสอนในวันพระพุทธศาสนาของแต่ละช่วงชั้นประจำแต่ละสัปดาห์ โดยสรุป ดังนี้


๑. การสวดมนต์ไหว้พระ และปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ
๒. การนั่งสมาธิ
๓. การภาวนา กับบทเพลงธรรมะ บทกลอน บทสวดมนต์ เป็นต้น
๔. การสนทนาและรับศีล ๕ จากพระสงฆ์
๕.การรับฟังธรรมบรรยาย ทั้งจากพระสงฆ์ ทั้งการรับฟังธรรมบรรยาย-ธรรมทาน จากฆราวาส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงธรรม/คุณครูภูมิปัญญา และ/หรือญาติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. เกม/กิจกรรม/สถานีธรรมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนธรรมชาติต่างๆ
๗. ค่ายจริยธรรม
๘. หนูรักในหลวงและอาลัยพระพี่นางฯ
๙. สมุดบันทึกความดี


แผนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา วันวิถีพุทธ


แผนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา วันวิถีพุทธ
ชั้นอนุบาลที่ ๑, ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๐ สัปดาห์ที่ ๑๖ (วันอังคาร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)


หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์    อ้างอิงแผนการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา วันวิถีพุทธ สัปดาห์ที่ ๕
สื่อการเรียนการสอน ๑. หนังสือสวดมนต์ (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
  ๒. ซีดีเพลงอัลบั้มชมสวน
  ๓. เสียงบรรยายนำนั่งสมาธิ (แสงสว่าง) โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
  ๔. วีดีทัศน์สื่อการสอนชุดที่ ๑ (ชุดยักษ์)
ธรรมกิจกรรม  


๐๙:๐๐-๐๙:๐๕น. ๐๙:๐๕-๐๙:๓๕น. ๐๙:๓๕ -๑๐:๐๕น. - ๑๐:๐๕-๑๐:๓๐น. -
จัดระเบียบ
แถวตาม
ลำดับไหล่
แยกห้อง
แยกชาย
หญิง
ไหว้ทักทายคุณครู
กราบพระรัตนตรัย
ย้ำ วันวิถีพุทธ และ
การปฏิบัติตัว
นั่งสมาธิ
(เสียงบทเพลงดั่งดอกไม้บาน
เสียงบรรยาย
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
บทเพลงอธิษฐานจิต
บทเพลงแผ่เมตตา
และบทกลอน
(พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ทำดี)
ท่องนิยาย ความดี คนดี
ท่องคำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๑
กราบพระรัตนตรัย
สวดมนต์พร้อมกัน
แล้วให้เด็กนั่งสมาธิ หรือนั่งสงบ
ฟังคุณครูสวดมนต์
บทพุทธคุณ
ธรรมคุณ และสังฆคุณ
(ทำนองสรภัญญะ)
ภาวนาบทกลอน
“๕ ดีวิถีชาวพุทธแท้”
กิจกรรม “ละชั่ว ทำดี
ทำจิตให้ผ่องใส”
พัก
หรือ
ไป
ห้อง
วิชา
การ
รับชมวีดีทัศน์
สื่อการสอนชุดที่ ๑ (ชุดยักษ์)
บทเพลง ผี (ผีปอบ) ยักษ์ ยิ้ม
(คุณครูสรุป หลักการปฏิบัติตัว
ที่ดีกับ เด็กๆ จะได้ไม่เป็น
ผี ไม่เป็นยักษ์ แต่เป็น
เด็กที่น่ารักของคนทั่วไป)
จูงใจสัปดาห์ต่อไป
และกล่าวถึงวันมาฆบูชา
กราบพระรัตนตรัย
ไหว้ขอบคุณคุณครู
จัดระเบียบแถว
เดิน (อย่างมีสติ)
ไปรับประทาน
อาหารกลางวัน
ที่โรงอาหาร
@2007 plarnkhoi.com, All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. Tel : (+66) 8-1175-9602  Email : plarnkhoi@hotmail.com